• تهران ، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع) ،روبروی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مجتمع پارسیان ، طبقه 3 ، واحد 19

آزمایشگاه آب

در آزمایشگاه آب پارامترهای فیزیکی-شیمیایی آب و خاک مانند pH، ECنیترات، فسفات، نیتروژن کل، سولفات، کلسیم، منیزیم، کلراید، رنگ، کدورت، قلیائیت، سختی جامدات محلول و معلق در آب اندازه‌گیری می‌شود.

روش نمونه برداری از آب

ابتدا ظرف تمیز همچون ظرف آب معدنی را برداشته، پس از چند بار شدن با آب مورد آزمایش آن را با آن آب پر نموده و به آزمایشگاه ارسال گردد.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از ظرفهای حاوی سم وکود و سایر ظرفهای مواد شیمیایی استفاده نگردد.
۲- در صورتیکه چاه به مدت ۶ ماه کار نکرده باشد بایستی پس از ۵ ساعت کار کردن چاه نمونه برداشت شود.
۳-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و بروی ظرف آب چسبانده شود.
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع منابع آبی از قبیل چاه – قنات یا رود خانه
۶- آب چاهای مختلف نبایست به هم مخلوط گردد بلکه بایستی جداگانه نمونه برداشت گردد

آنالیز آب مورد نیاز آبزیان

 • اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
 • اندازه گیری اسیدیته یا PH
 • اندازه گیری کربنات
 • اندازه گیری بی کربنات
 • اندازه گیری کلر
 • اندازه گیری سولفات
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری منیزیم
 • اندازه گیری اکسیژن محلول
 • اندازه گیری کادمیوم
 • اندازه گیری سرب
 • اندازه گیری نیترات
 • اندازه گیری فسفات
 • اندازه گیری قلیائیت کل
 • اندازه گیری سختی کل
 • اندازه گیری کدورت
 • اندازه گیری T.D.S
 • اندازه گیری قلیاییت کل
 • اندازه گیری BOD
 • اندازه گیری COD
 • اندازه گیری کل مواد معلق
 • اندازه گیری جیوه-آرسنیک- سیانید

آب قابل شرب انسان ودام

 • اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
 • اندازه گیری اسیدیته یا PH
 • اندازه گیری کربنات
 • اندازه گیری بی کربنات
 • اندازه گیری کلر
 • اندازه گیری سولفات
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری منیزیم
 • اندازه گیری سدیم
 • اندازه گیری T.D.S باقیمانده خشک
 • اندازه گیری سختی کل
 • اندازه گیری رنگ
 • اندازه گیری کدورت
 • اندازه گیری نیترات
 • اندازه گیری کادمیم
 • اندازه گیری سرب
 • اندازه گیری جیوه-قلع-الومینیوم
 • اندازه گیری نیکل وکبالت و کرم
 • اندازه گیری کل مواد معلق
 • سیانید
 • فلوراید
 • ارسنیک
 • قلیاییت
 • اندازه گیری فنل
 • اندازه گیری دترجنت ها

آزمایشات شیمیایی و میکروبی در آب کشاورزی و آبزیان و آشامیدنی و پساب

 • اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC
 • اندازه گیری اسیدیته یا PH
 • اندازه گیری کربنات
 • اندازه گیری بی کربنات
 • اندازه گیری کلر
 • اندازه گیری سولفات
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری منیزیم
 • اندازه گیری سدیم
 • اندازه گیری بر
 • اندازه گیری روی
 • اندازه گیری T.D.S باقیمانده خشک
 • اندازه گیری SAR
 • اندازه گیری SSP
 • محاسبه مجموع کاتیون وآنیون
 • اندازه گیری مس
 • اندازه گیری آهن
 • اندازه گیری منگنر
 • اندازه گیری مولیبدن