• تهران ، پاکدشت، بلوار امام رضا (ع) ،روبروی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، مجتمع پارسیان ، طبقه 3 ، واحد 19

آزمایشگاه خاک شناسی

از ابتدای حیات تا کنون کلیدی ترین عنصر در شکل گیری موجودات زنده وجود آب بوده و هست. حدود دو سوم از سطح کره زمین و بخش عمده ای از بدن هر موجود زنده از آب تشکیل شده است. بشر امروزی برای انجام تمامی فعالیتهای روزمره خود اعم از خورد و خوراک، بهداشت، فعالیت های اقتصادی و صنعتی، تفریح و… نیازمند آب است و همین امر مهم سبب می شود ویژگیهای شیمیایی آب مورد استفاده مورد توجه قرار گیرد.

تجزیه خاک با همه امتیازاتی که دارد دارای محدودیت هایی است که گاهی برای تشخیص نیاز واقعی گیاه کافی نیست زیرا علاوه بر مواد غذایی قابل جذب در خاک عوامل دیگری در جذب دخالت دارند که تجزیه گیاه بعنوان فاکتور کل منعکس کننده همه عوامل مؤثر در جذب می باشد

آزمایشات خاک

 • خاک- پسماند- لجن-سنگ و نمونه معدنی
 • اندازه گیری هدایت الکتریکی یا شوری EC
 • اندازه گیری اسیدیته یا PH
 • اندازه گیری درصد آهک
 • اندازه گیری درصد مواد آلی
 • اندازه گیری درصد ازت کل
 • اندازه گیری میزان فسفر قابل جذب و کل
 • اندازه گیری میزان پتاسیم قابل جذب وکل
 • اندازه گیری بافت خاک
 • اندازه گیری عناصر میکرو خاک شامل Fe, Cu, Zn, Mn
 • اندازه گیری بر قابل جذب خاک
 • اندازه گیری درصد رطوبت اشباع یا SP
 • اندازه گیری درصد گچ
 • اندازه گیری کاتیونها و آنیونهای محلول
 • اندازه گیری کلسیم ومنیزیم قابل جذب
 • اندازه گیری سدیم محلول
 • اندازه گیری گوگرد کل
 • اندازه گیری ازت آمونیاکی
 • اندازه گیری جرم ظاهری
 • اندازه گیری جرم حقیقی
 • اندازه گیری هدایت هیدرولیکی
 • اندازه گیری سدیم تبادلی
 • اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی
 • اندازه گیری سیلیس کل
 • اندازه گیری منحنی میانگین قطر ذرات خاک
 • اندازه گیری آلومینیوم
 • اندازه گیری اسیدیته فعال
 • اندازه گیری سرب
 • اندازه گیری نیکل
 • اندازه گیری کادمیم
 • اندازه گیری مولیبدن
 • اندازه گیری گوگرد قابل جذب گیاه
 • اندازه گیری سیلیس قابل جذب
 • اندازه گیری ازت نیتراته
 • اندازه گیری بیوماس کربن
 • اندازه گیری بیوماس نیتروژن
 • اندازه گیری بیوماس فسفر
 • اندازه گیری تنفس میکروبی خاک
 • اندازه گیری کبالت و کروم
 • اندازه گیری ارسنیک
 • اندازه گیری جیوه-قلع-الومینیوم

روش نمونه برداری از خاک زراعی

نمونه برداری از خاک کاری بسیار مهم وتعیین کننده درجه دقت وصحت نتایج بدست امده حاصل از انجام آزمایش خواهد بود .نمونه برداشت شده از یک قطعه زمین می بایست به گونه ای باشد. تا بتوان آن را نماینده کل خاک آن مزرعه دانست. بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از مزرعه روش زیگزاگی میباشد.جهت کشتهای زراعی ابتدا زمین را به قطعات ۵هکتاری تقسیم نموده سپس نمونه بردار از یک گوشه زمین وارد شده سپس به صورت زیگزاگی حداقل از ۱۵ تا ۲۰نقطه با بیل از سطح تا عمق ۳۰ سانت نمونه برداری نماید. سپس خاکهای جمع آوری شده بایستی با هم خوب مخلوط گردد . از مخلوط خاک یک نمونه به وزن ۱کیلوگرم تا۲ کیلوگرم برداشته و در کیسه ای پلاستیکی تمیز بریزید پس از انداختن برگه مشخصات نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .سطح خاک با بیل تمیز گردد
۲-از پای دیوار ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- مقدار عملکرد درسال قبل ذکر شود
۶- از غالبیت زمین نمونه برداشته شود بطور مثال اگر در یک قطعه ۱۰هکتاری یک هکتار یا کمتر شور باشد نبایستی نمونه خاک ۹هکتار دیگر مخلوط شود.
۷- هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد
۸- قبل از نمونه برداری سطح خاک با بیل تمیز گردد

روش نمونه برداری از خاک باغ

نمونه برداری از باغ کاری بسیار مهم وتعیین کننده درجه دقت وصحت نتایج بدست امده خواهد بود نمونه برداشت شده از یک قطعه باغ بایستی به گونه ای باشد تا بتوان آن را نماینده کل خاک آن باغ دانست. بهترین روش متداول جهت نمونه برداری از باغ روش لوزی میباشد جهت کشتهای باغی ابتدا باغ را بر اساس نوع درخت – تقسیم زمان آبیاری و یا به قطعات متناسب تقسیم نموده سپس به صورت تصادفی درختانی از وسط قطعه – اول قطعه – اخر قطعه- و سمت چپ و راست قطعه انتخاب سپس در محل سایه انداز جایی که ریشه ای فرعی وجود دارند نمونه برداری بر اساس جدول زیرانجام شود خاک هرعمق بایستی جداگانه باهم مخلوط گردد مقدار نمونه لازم از هر مخلوط ۱ تا۲ کیلوگرم می باشد که جهت ارسال به ازمایشگاه کافی می باشد . در هر قطعه باغ حداقل بایست ۴ تا۵ چاله حفر گردد خاکهای جمع اوری شده بایستی پس از مخلوط شدن در کیسه ای پلاستیکی تمیز ریخته و پس از انداختن برگه مشخصات به داخل آن به ازمایشگاه ارسال گردد
نوع درخت عمق نمونه برداری
هسته دار و دانه دارو هر نوع درخت بارده ۹۰-۶۰-۳۰-۰
درختان فضای سبزی چون چنار ۱۲۰-۹۰-۶۰-۳۰-۰
درخچها و درختان فضای سبزی کوتاه قامت ۹۰-۶۰-۳۰-۰

نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲- خاکهای جمع اوری شده بایستی با هم خوب مخلوط گردد.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری- سن درخت ذکر شود.
۶- جهت در ختان پایه مالینگ یا نهال و درختان با ریشه های سطحی نیاز به نمونه برداری از عمق ۳۰-۶۰ نمی باشد.
۷- هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد
۸- قبل از نمونه برداری سطح خاک بابیل تمیزگردد

روش نمونه برداری از خاک گلخانه

با توجه به اینکه کشت گلخانه ای در فضای محدود صورت می گیرد لازم است قبل از احداث گلخانه از هر ۵۰۰۰ متر مربع یک نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شود نمونه برداری بایستی به صورت مرکب وتصادفی انجام گیرد به این ترتیب که از ۸تا ۱۰ نقطه به صورت تصادفی تا عمق ۳۰ سانتی متر کنده سپس خاک این ۸تا ۱۰ نقطه را باهم مخلوط کرده وحداقل یک کیلوگرم از این مخلوط چند نقطه به آزمایشگاه جهت آزمایشات مربوطه ارسال گردد.
نکاتی که باید هنگام نمونه برداری رعایت شود:
۱-از جایی که کود دامی ،بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود .
۲-از پای دیوار ها نباید نمونه برداری انجام شود.
۳-هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نباید استفاده گردد همچنین پلاستیک نمونه بردای بایستی تمیز باشد .
۴-حتما برگه مشخصات باید بطور کامل پر شود و داخل نایلون فریزر انداخته شود وبعد نایلون فریزر حاوی برگه را داخل نایلون نمونه خاک بیندازید .
۵- دربرگه مشخصات بایستی نام کشاورز –شهرستان-روستا-نام نمونه بردار-تاریخ نمونه برداری –نوع کشت وعمق نمونه برداری ذکر شود
۶- به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه های حاوی کود های شیمیایی ریخته نشود
۷- در صورتیکه در گلخانه قبلاکشت صورت گرفته باشد بایستی از سالن های مشابه از نظر عملکرد ومشکلات بطورجداگانه نمونه برداری صورت گیرد .
۸-در گلخانه های که قبلا کشت صورت گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد