آشنایی با قارچ کشها و حشره کش و کنه کش های – علف کش جدید و نحوه مصرف

قارچ کش ها

 • قارچ کش کولیس ( بوسکالید + کروزکسیم متیل) SC 30%ساخت BASF آلمان
  اختصاصا” جهت کنترل سفیدک سطحی هلو و شلیل – میزان مصرف نیم در هزار توضیحات تکمیلی: مقدار کشندگی از طریق گوارشی برای موش آزمایشگاهی ۵۰۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد – ماده موثره : ۲۰۰ گرم در لیتر بوسکالید+ ۱۰۰ گرم بر لیتر کروزکسیم متیل بصورت سوسپانسیون کولیس مخلوطی است از دو قارچ کش بوسکالید از گروه آنیلیدها و کروزکسیم متیل از گروه استروببلورین ها که هر یک نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزایی نیز دارند. کولیس برای کنترل سفید پودری هلو و شلیل بکار میرود کولیس بدلیل داشتن دو ترکیب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچکشها را کاهش میدهد. کولیس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبی منتشر شده و تمام بافتها را می پوشاند و ضمنا در پشت برگ نیز بیماری را کنترل خواهد کرد.
 • قارچ کش دومارک ( تتراکونازول) EC 10% ساخت ایساگرو ایتالیابرای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز – میزان مصرف ۰/۳ لیتر در هکتار
 • قارچ کش استروبی ( کروزکسیم متیل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف ۰/۲ در هزار
 • قارچ کش فیلینت ( تری فلوکسی استروبین) WG 50% ساخت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزی جات – میزان مصرف ۰/۲ در هزار
 • قارچ کش اپوس ( اپوکسی کونازول ) SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم میزان مصرف یک لیتر در هکتار
 • قارچ کش اورتیوا ( آزوکسی استوربین ۲۰% و دیفنوکونازول ۱۲/۵% ) SC 32.5% ساخت سینجنتا برای کنترل سفیدک پودری جالیز به نسبت یک لیتر در هکتار
 • قارچ کش بایکور ( بیترتانول ) WP 25% ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب وحتی سفیدک حقیقی جالیز و گیاهان زینتی میزان مصرف ۰/۷۵ در هزار
 • قارچکش مونسرن ( پنسیکورون ) WP 25% بایر آلمان جهت مبارزه با ریزوکتونیا یا شوره سیاه سیب زمینی به نسبت ۱/۲۵ کیلوگرم در یک تن غده.
 • قارچ کش ردومیل ( متالاکسیل ) گرانول ۵% ساخت سینجنتا جهت کنترل بیماریهای خاکزی مثل پوسیدگی فیتوفترایی ریشه و طوقه در درختان میوه و جالیز میزان مصرف۲۰ کیلو در هکتار
 • قارچ کش متالاکسیل – مانکوزب از ترکیب دو نوع قارچ کش است که جهت کنترل سفیدک دروغی جالیز ( خیار ) و انگور توصیه میشود میزان مصرف ۲ در هزار
 • قارچ کش داکونیل ( کلروتالونیل) SC 72% ساخت سینجنتا جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریای گوجه فرنگی میزان مصرف ۲ کیلو در هکتار

حشره کش

 • حشره کش مچ ( لوفنورون ) امولسیون ۵۰% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهای در برنج و جالیز به نسبت یک در هزار
 • حشره کش کالیپسو ( تیاکلوپرید ) SC 48% ساخت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب – سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت ۰/۲ تا ۰/۳ در هزار
 • حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 24% ساخت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته میزان مصرف ۰/۳ در هزار
 • حشره کش موسپیلان (استامی پراید ) WP 20% ساخت نیپون سودا ژاپن برای کنترل کرم سیب و مینوز لکه گرد و شته ها میزان مصرف ۰/۵ در هزار
 • حشره کش پروتئوس ( دلتامترین + تیاکلوپرید ) OD 11%ساخت بایر آلمان جهت مبارزه با حشره بالغ سفید بالک جالیز به مقدار یک لیتر در هکتار
 • حشره کش کانسالت ( هگزافلومورون ) امولسیون ۱۰% ساخت داواگروساینس جهت کنترل پسیل پسته و حتی لارو پروانه ها به نسبت ۰/۵ در هزار
 • حشره کش ابرون ( اسپیرومزیفن ) گرانول وتابل ۵۰% ساخت بایر آلمان برای کنترل سفید بالک جالیز و همچنین برای کنه تارتن در پنبه و جالیز – به نسبت ۰/۴ کیلوگرم در هکتار این حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.
 • حشره کش تریسر ( اسپینوزاد ) ساخت داواگروساینس بصورت گرانول وتابل ۵۰% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و برگخوارهای سبزی و جالیز و کرم خوشه خوار انگور و آفات انباری – میزان مصرف ۰/۲ تا ۰/۴ در هزار این حشره کش بصورت تماسی و گوارشی اثر کرده سبب فلج شدن حشره میگردد.و برای تمامی مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. این حشره کش با تاثیر بر گیرنده های استیل کولین باعث فلج شدن و مرگ حشره میشود.
 • حشره کش کونفیدور ( ایمیداکلوپرید ) ساخت بایر آلمان سوسپانسیون ۳۵% برای کنترل آفات مکنده مثل شته ها ، زنجرکها و پسیلها و سوسک کلرادو و … به نسبت ۰/۴ در هزار
 • حشره کش آوانت ( ایندوکساکارب ) ساخت دوپوند فرانسه سوسپانسیون ۱۵% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و بسیاری از حشرات پروانه ای میزان مصرف ۰/۲ تا ۰/۳ در هزار
 • حشره کش آپلاود ( بوپروفزین ) ساخت نیهون نوهیاکو SC 40% جهت مبارزه با عسلک پنبه و بالشک مرکبات و شپشک ها به نسبت ۰/۷۵ در هزار
 • حشره کش پی متروزین ( چس) ساخت سینجنتا گرانول وتابل ۵۰% جهت کنترل شته در جالیز( خیار) و هلو و چغندر و پنبه … به نسبت یک در هزار
 • حشره کش آدمیرال ( پیری پروکسی فن ) مایع امولسیون شونده ۱۰% ساخت سومیتومو- اختصاصا” جهت کنترل انواع شپشکها و سفید بالکها و عسلک به میزان یک در هزار
 • حشره کش سومی پلیو ( پیریدالایل ) ساخت سومیتومو امولسیون ۵۰% برای کنترل آفات پروانه ای روی پنبه ، گوجه فرنگی، چغندر ،سویا ، نخود میزان مصرف ۰/۲ تا ۰/۳در هکتار
 • حشره کش آکتارا ( تایومتوکسام ) WG 25% ساخت سینجنتا برای کنترل پسیل پسته بمقدار ۰/۳ در هزار
 • حشره کش نیمازال ( آزادیراختین ) امولسیون ۱% جهت کنترل مگس مینوز جالیز در گلخانه میزان مصرف ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع
 • حشره کش کروئیزر ( تایومتوکسام ) SC 35% ساخت سینجنتابرای ضدعفونی بذر چغندر قند و سیب زمینی برای جلوگیری از آلوده شدن به حشرات مکنده آنهم با هدف جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی میزان مصرف در سیب زمینی ۲۰ سی سی سم در ۱۰۰ کیلو بذر
 • حشره کش مموری ( تایومتوکساید )‌ SC 24% ساخت سینجنتا برای کنترل سفید بالکها بمقدار ۰/۲۵ در هکتار.
 • حشره کش لاروین ( تیودیکارب ) گرانول روانریز DF 80% ساخت بایر آلمان برای کنترل کرم قوزه و تریپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته با مقدار یک کیلوگرم در هکتار.
 • حشره کش دیمیلین ( دای فلوبنزورون ) WP 25% ساخت کمتورا برای کنترل بسیاری از آفات در برنج ،پنبه ، درختان میوه، درختان جنگلی، سبزی وجالیز و… بمقدار ۰/۵ تا ۱ در هزار – حشره کش اگروترین ( پیریتروم ) WP 0/1% ساخت اگروفارم جهت کنترل بید سیب زمینی میزان مصرف ۳ کیلو در یک تن
 • حشره کش تریگارد ( سایرومازین ) WP 75% ساخت سینجنتا برای کنترل مینوز سبزی و جالیز بمقدار ۰/۴ در هزار
 • حشره کش ریجنت ( فیپرونیل ) گرانول ۰/۲% ساخت رون پولن فرانسه برای کنترل کرم ساقه خوار برنج به نسبت۲۰ کیلوگرم در هکتار
 • حشره کش گلادیاتور ترکیبی از کلرپیریفوس و کلپیریفوس متیل برای مبارزه با آفات انباری
 • حشره کش اتابرون ( کلرفلوآزورون ) امولسیون ۵% ساخت ایشی هارا برای کنترل پسیل پسته ، لارو پروانه ها ، بید کلم و… به نسبت ۰/۵ تا ۰/۷۵ در هزار
 • حشره کش دانتوتسو ( کلوتیانیدین ) گرانول ۵۰% و امولسیون ۲۵% ساخت سومیتومو برای کنترل آفات مکنده از قبیل شته ها ، پسیل ، زنجره و… در درختان میوه و گیاهان زراعی به نسبت ۰/۲ تا ۰/۳ در هزار.
 • حشره کش کاسکید ( فلوفنوکسورون ) DC 5% ساخت BASF برای کنترل طیف وسیعی از آفات از جمله پسیل پسته ، کرم سیب ، خوشه خوار انگور ، مگس مینوز جالیز میزان مصرف ۰/۵ تا ۰/۷ در هزار

کنه کش

 • کنه کش باروک ( اتوکسازول ) ساخت سومیتو ژاپن – برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه – یکی از بهترین کنه کشی است که در بازار وجود دارد. همراه با کنه کش آبامکتین سریعترین و مناسب ترین نتیجه را میدهد .مقدار مصرف ۰/۲۵ تا ۰/۵ در هزار
 • کنه کش انویدور ( اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت بایر آلمان – برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن – همراه با کنه کش آبامکتین نتیجه رضایتبخشی دارد به نسبت ۰/۲ تا ۰٫۶ در هزار
 • کنه کش پراید ( فنازاکوئین ) SC 20% برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان ۰/۴ در هزار
 • کنه کش فلورامایت ( بایفنازیت ) ساخت کمترا SC 24% برای کنترل کلیه مراحل زیستی کنه قرمز و کنه تارتن دو نقطه ای میزان مصرف به نسبت ۰/۲ تا ۰/۵

علف کش ها

 • علف کش کریسمت ( آمترین + تری فلوکسی سولفرون سدیم ) WG 75% ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز مزارع تیشکر بویژه اویارسلام بصورت پس رویشی میزان مصرف ۲-۲/۵ کیلو در هکتار
 • علف کش کانووی ( پرومترین + فلومترون ) DF 88% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز مزارع پنبه بصورت پس از کشت مقدار مصرف ۲/۵ کیلوگرم در هکتار
 • علف کش کارمکس ( دیورون ) DF 90% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز بایک برگ و پهن برگ نیشکر بصورت پس از کشت و قبل از رویش علف هرز میزان مصرف ۴ کیلو در هکتار – علف کش تیتوس ( ریم سولفورون ) DF 25% ساخت دوپونت برای مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت دانه ای به نسبت ۴۰ گرم در هکتار
 • علف کش فوزیلید فورت ( فلوآزیفوپ پی بوتیل ) EC 15% ساخت سینجنتا علیه علفهای هرز نازک برگ گوجه فرنگی به نسبت ۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار
 • علف کش سلکت سوپر ( کلتودیم ) EC 12% برای مبارزه با علفهای هرز یکساله و چند ساله باریک برگ چغندر و سویا بصورت پس رویشی به میزان یک لیتر در هکتار
 • علفکش لونترال – واچ ( کلوپیرالید ) SL 30% علیه علفهای هرز مزارع کلزا ( کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان و هفت بندها) پس از رویش علفها به میزان ۰/۸ در هکتار
 • علف کش ویدمستر ( گلایفوزیت با املاح دوگانه ) SL 36% ساخت نوفارم استرالیا برای مبارزه با علفهای هرز باغات میوه و مرکبات و اراضی غیر مزروعی بصورت پس رویشی به نسبت ۱/۵ لیتر در هکتار.
 • علف کش آتلانتیس (مزوسولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده ) OD 1/2% ساخت بایرآلمان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم مقدار مصرف ۱/۵ لیتر در هکتار
 • علف کش اولتیما ( نیکوسولفورون + ریم سولفورون ) WG 75% جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای پس از رویش علفهای هرز ( نباید ذرت بیش از ۶ برگی باشد )مقدار مصرف ۱۷۵ گرم در هکتار
 • علف کش بوتیزان استار ( متازاکلر + کوئین مراک ) SC 41% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ کلزا بصورت پیش رویشی به میزان ۲/۵ لیتر در هکتار
 • علف کش پرسوئیت (ایمازاتاپیر ) SL 10% ساخت BASF علفکش دو منظوره انتخابی و سیستمیک قابل مصرف در یونجه و گیاهان تیره بقولات که برای کنترل سس یونجه ترجیحا” پیش از اتصال رشته های سس مصرف شود میزان مصرف ۱ تا ۰/۷۵ لیتر پس از رویش ( مرحاه ۲-۵ برگی یونجه )
 • علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) SC 4% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رویشی میزان مصرف ۲ لیتر در هکتار
 • علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون) WG 75% ساخت مونسانتو برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف ۲۵ گرم در هکتار به همراه سورفکتانت در زمانی که علف هرز ۴تا۶ برگی است
 • علف کش پنترا ( کوئیزالوپ پی تفوریل ) ساخت کمتورا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در محصولات پهن برگ و پیازی مثل سویا ، کلزا، سیب زمینی، سیر ، پیاز ، لوبیا … میزان مصرف ۱تا ۱/۵ لیتر در هکتار
 • علف کش آکسیال ( پینوکسادن + ایمن کننده ) EC ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و جو بصورت انتخابی و پس رویشی میزان مصرف ۰/۵ لیتر در هکتار (قابل اختلاط با گرانستار)
 • علف کش دیالن سوپر ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله و چند ساله گندم وجو و همچنین نیشکر و ذرت و سورگوم میزان مصرف ۸۰۰ میلی لیتر در هکتار
 • علف کش کورن آپ ( استوکلر ) EC 50% برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت قبل یا بعد از کاشت محصول بصورت قبل از رویش علفهای هرز به میزان

نماتد کش ها

 • نماتد کش نماکور ( فن آمیفوس ) گرانول ۱۰% ساخت بایر برای نماتد زخم ریشه چای و مولد گره ریشه پسته به مقدار ۵ تا ۱۵ گرم در هر متر مربع
 • نماتد کش راگبی ( کادوسافوس ) گرانول ۱۰% ساخت FMC برای کنترل نماتد ریشه به مقدار ۵ تا ۱۵ گرم در هر متر مربع.

سایر

 • حلزون کش متالان جی ( متآلدئید ) طعمه ۶% ساخت لونزا جهت مبارزه با حلزونها و رابها
 • خمیر تدخینی زئوزران خمیر تدخینی برای مبارزه با آفات چوبخوار تنه درختان
 • پیکس SL 5% ساخت BASF ماده ای تنظیم کننده رشد رویشی در زراعت پنبه که با جلوگیری از رشد بی رویه شاخ و برگ کاهش ارتفاع بوته گشته و در نتیجه تعادل طبیعی گیاه را به سود زایشی یعنی تولید قوزه تغییر میدهد. میزان مصرف ۱تا ۱/۵ لیتر در هکتار در زمان شروع گلدهی